Σύγχρονα Προϊόντα Λίπανσης

  • info@ziko.gr

  • +30 2310 799727

  • gr gb

Ανοδική τροχιά, παρά τον υψηλό ανταγωνισμό, κατάφερε να σημειώσει στην πορεία του περασμένου έτους η εταιρεία ΖΙΚΟ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1987 και αποκλειστικό αντικείμενό της είναι η παραγωγή και η εμπορία λιπασμάτων και ιχνοστοιχείων. Η πορεία της εταιρείας για το διάστημα 01.07.2022 – 30.6.2023 κρίνεται, από το Διοικητικό της Συμβούλιο ικανοποιητική και ολοένα και αυξανόμενη όσον αφορά τον τζίρο. Ωστόσο, το ΔΣ αναγνωρίζει πως ο ανταγωνισμός είναι υψηλός και αυτό δημιουργεί περαιτέρω πίεση στη στρατηγική των πωλήσεων και τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών.

Ειδικότερα, και όσον αφορά τα οικονομικά της στη συγκεκριμένο περίοδο, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν στο ύψος των 2.567.683,26 ευρώ έναντι των 2.945.005,37 ευρώ της χρήσεως 1.7.2021 – 30.6.2022. Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 21.869.526,33 ευρώ έναντι 20.874.810,55 ευρώ ενώ το συνολικό κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ύψος των 18.696.616,64 ευρώ έναντι των 17.435.658,2 ευρώ.

ζικο-εγκαταστάσεις

Σημειώνεται πως οι κύριοι μέτοχοι και ιδιοκτήτες της εταιρείας έχουν στηρίξει το επιχειρηματικό μοντέλο της ίδρυσης της εταιρείας στην εξοικονόμηση του κόστους μέσω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας άλλα και στην κατάλληλη εξειδίκευση του προσωπικού στον τομέα της διαχείρισης και της παραγωγής των λιπασμάτων μέσω τεχνολογικά προηγμένων μηχανημάτων. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Διοίκηση της εταιρείας στις οικονομικές της καταστάσεις, το συγκριτικό πλεονέκτημα της είναι η επένδυση στις νέες τεχνολογίες που υποστηρίζουν την παραγωγική της δραστηριότητα με καίριο στόχο την κερδοφορία. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 50.000m2 στη ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης, 10km από το λιμάνι, αποτελούνται από μονάδα λιπασμάτων τύπου blend με τρείς γραμμές παραγωγής και συσκευασίας, μονάδα παραγωγής και συσκευασίας κρυσταλλικών λιπασμάτων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης χύμα πρώτων υλών χωρητικότητας 50.000 ΜΤ και αντίστοιχους χώρους αποθήκευσης συσκευασμένων προϊόντων.

Πηγή: industry-news.gr της Φαίδρα Μπράττου