Σύγχρονα Προϊόντα Λίπανσης

  • info@ziko.gr

  • +30 2310 799727

  • gr gb

Pictor-46N

Τα αζωτούχα λιπάσματα Pictor με αναστολέα ουρεάσης NBPT σχεδιασμένα για την:

  • Μείωση των απωλειών αζώτου υπό μορφή αέριας αμμωνίας.

  • Παραμονή του αζώτου στο έδαφος για περισσότερο χρόνο.

  • Ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής του λιπάσματος.

  • Αύξηση της παραγωγής λόγω αυξημένης αποδοτικότητας στην πρόσληψη του αζώτου.

  • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από την χρήση των λιπασμάτων.

  • Άριστη κοκκομετρία, υψηλή καθαρότητα και υδατοδιαλυτότητα όλων των θρεπτικών στοιχείων.