Νέα Σειρά Pictor pro

PictorPro-lila

Τα λιπάσματα PICTOR PRΟ με αναστολέα ουρεάσης ή και νιτροποίησης σε διάφορους συνδυασμούς τύπων (N, NK, NPK) ειδικά για :

Ευελιξία

στην επιλογή του κατάλληλου τύπου λιπάσματος και στον χρόνο εφαρμογής καθώς διατίθενται σε πληθώρα τύπων και εμπλουτισμένα με ιχνοστοιχεία.

Bελτίωση

της διαθεσιμότητας του αζώτου και το χρόνο παραμονής του στο έδαφος.

Tαχύτερη

ανάπτυξη του ριζικού συστήματος λόγω υψηλής υδατοδιαλυτότητας φωσφόρου.

Διατίθονται και με αναστολέα ουρεάσης και τα εξειδικευμένα προϊόντα μας για στοχευμένη λίπανση.

ELEONES

DOT-CORN

WIN-WIN

PLANTERRA

COMPLEMASTER

NEOGRAN